ވާދޫ އާސާރީ މިސްކިތް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޢުލީމީ ބިނާ
މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ކިޔަވައިދެއްވުމަށް އިންނެވި ދާލަ

ވާދޫ އާސާރީ މިސްކިތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރުހުރި އެންމެ ޤަދީމީ އެއް މިސްކިތެވެ. މިއީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ނުހަނު މަތިވެރި ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިފައިވާ “ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނު” އާއި ގުޅިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނުގެ ޒިޔާރަތް…

(ވާދޫއާއި ބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު (ފުރަތަމަ ބައި
ވާދޫ

ރަށުގެ ބޮޑުމިނާއި ސިފަތައް ބޮޑު މިނުގައި 178 ހެކްޓަރ ހުންނަ ވާދޫ އަކީ އެކަހަރިކޮށް އޮންނަ ބޮޑު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ދެފަރާތުގައި ދެކަނޑު އޮޅިއޮވެއެވެ. އެއީ ވެހެވެލީ ކަނޑު އޮޅިއާއި ވާދޫކަނޑު އޮޅިއެވެ. މިރަށަކީ…

ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނު
މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ޒިޔާރަތް / ފޮޓޯ: ވިކިޕީޑިއާ

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނުވަތަ ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނު އަކީ ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެންނެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިލާލީ ދަރިކޮޅުގެ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން ޙަސަން ރަސްގެފާނުންގެ ރަސްކަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރެއްވި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު…