ގދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވާދޫ ބަށި ރޫޙު ހޯދައިފި
ވާދޫ ބަށި ރޫޙު

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށި ބޯޅަ މުބާރާތް 2017 ގެ ގދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވާދޫ ބަށި ރޫޙު ހޯދައިފިއެވެ. ވާދޫ ބަށި ރޫޙުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ވާދޫގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ދެވަނަ މެޗު 22 ލަނޑު…

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ވީ.ޖޭ.އެސްގެ 3 ދަރިވަރަކު ހޮވިއްޖެ
Quruaan zone 1

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް އިއްޔެ ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އިންޓަރ ސްކޫލު ޒޯން މުބާރާތުން ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 3 ދަރިވަރަކު ޤަައުމީ މުބާރާތަށް ހޮވިއްޖެއެވެ….

ރަށުން ބޭރުގައިވެސް ވާދޫެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ ހަމަ “ފިސާރި” ބައެއް
ވާދޫގެ ސަޕޯޓަރުން

ކުޅިވަރުގައި މިހާތަނަށް ވާދޫ އިން ހޯދާފައިވާ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގައި އެންމެބޮޑު ޙިއްސާއެއް ވެފައިވަނީ ވާދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. އެކަން ހުވަދުއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރަށުން ބޭރުގައި ވާދަކުރާ އެކި މުބާރާތްތަކާއި އެކި މެޗުތަކުގައިވެސް ވާދޫގެ…

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ކުޑަތަފާތަކުން މަޑަވެލި ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ
VBR 1

ގދ. މަޑަވެލީގައި މިއަދު ކުޅެވުނު “ފަސްޓްލޭޑީ ބަށި ބޯޅަ މުބާރާތް 2017” ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކުޑަ ތަފާތަކުން މަޑަވެލީ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ އިނިނިގްސް ގައި ވާދޫ ޓީމު ކުޅެން އަރާ…

ދެވަނަ މެޗްވެސް ވާދޫ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗުގެ ތެރެއިން

“ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017” އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވާދޫ ބަށި ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އިއްޔެ ގއ. ގެމަނަފުށީ ބަށި ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިމެޗުގައި ވާދޫ ޓީމު…

ގދ. އަތޮޅުގެ އިތުރު 27 ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދެނީ
ފަރެސް ކައިރީގައި އޮންނަ މާރެހާ

ގދ. އަތޮޅުން އިތުރު 27 ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވާގޮތުން މިމަހު 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20 ފެބްރުވަރީ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ބިޑްފޯމް…

އެކުވެރިކަމުގެ ބަށި މެޗް ވާދޫ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި
މިއަދު ބައްދަލުކުރި ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން

“ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017” އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވާދޫ ބަށި ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިއަދު ތިނަދޫ ބަށި ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ވާދޫ ބަށި ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ މިމެޗްގެ…

ވާދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަދަން ފަށާފައިވާ ކުނިކޮށި

ގދ. ވާދޫގައި ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް 1.16 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ…

“ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ” ގައި ވާދޫ ބަށި ޓީމް ވާދަކުރަނީ
ވާދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބަށި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މިމަހު 20 ގައި ފެށުމަށް ނޭޝަނަލް ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ “ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017” ގައި ވާދޫ ބަށި ރޫޙު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި…

ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބިލް އަހަރާއެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށިއްޖެ
ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި މިއަދު ބެއްވި އެސެމްބްލީގެ ތެރެއިން

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި މިއަދު ފެށިފައިވާއިރު ގދ. ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކިޔެވުންވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. އެސްކޫލަށް މިއަހަރު އަލަށް ވަތް 16 ކުދިންނާއެކު ޖުމްލަ 158…

Next Page