އަޙްމަދު ރުޝްދީ: ދައުލަތަށް 37 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ދަރިއެއް
Ahmed rushdhy 7

ގދ. ވާދޫ ކެތި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރުޝްދީއަކީ ވާދޫއަށާއި އަދި ދައުލަތަށްވެސް ވަރަށްގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. ދައުލަތަށް 37 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަށްކުރެއްވިއެވެ. ވާދޫގެ ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން…

ނާޒް: ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެޓީވީގެ އެންމެ އުހަށް!
ނާޒް - ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

2010 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީއާ ގުޅުނު ނާޒު ސަޢީދު (ނާޒު) އަކީ އެތަނުގެ ފުރަތަމަ ސްޓާފެވެ. ރާއްޖެޓީވީ އިން ފުރަތަމަ ޚަބަރު ގެނެސްދިނީވެސް ނާޒުއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނާޒު ވަނީ…