އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް އިން ލިބޭ ގެއްލުން އެނގޭތަ..؟

އިންސާނުންނަކީ އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެންވެސް ހިންހަމަޖައްސާލުމައްޓަކައި އެކި ވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެކެވެ. އެވޭލަ ޒަމާނުގެ ފަތްފުއްތަކުންވެސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވާން އެބަހުއްޓެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަމުން…

އަރާކުރި ދޯނި ފަރަށް އެރުން: މުޅި ވާދޫއަށް ލިބުނު ހިތްދަތިކަމެއް
ދޯނި ފަރުމަތީގައި

ގދ. ވާދޫ ޒާހިރު މޫސާ ނުވަތަ އެންމެންގެ ޒާހިރުބެގެ “އަރާކުރި” ދޯނި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ފަރަށް ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 7:12 ގައި އެރުމުގެ ޚަބަރު ލިބުން ވެގެންދިޔައީ ވާދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ހިތާމަވެރި…

“ރާޅު އެދުރު” ޓީމުން ވާދޫގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމް – ރާޅާ އެޅުމަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް އަންނާނެ
ރާޅު އެދުރުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން

ކުޑަކުދިންނަށް ރާޅާއަޅަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި “ރާޅު އެދުރު” ގެ ފަރާތުން މިމަހު 10-6 އަށް ވާދޫ ހުޓިކޮޑާގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައިވާއިރު، އެޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން މިކަމަށް ވަރަށްބޮޑު ޝައުޤުވެރިކަމެއް އެތައްބައެއްގެ މެދުގައިވަނީ އުފެދިފައެވެ. އެކަން އެންމެބޮޑަށް…

(ރޯދައަށް ވާދޫ އިން 60 ޓަނުގެ ކަރާ ލިބޭނެ: މުޙައްމަދު ދީދީ (ޗޮކޯ
ޗޮކޯ ހައްދަމުންދާ ކަރާދަނޑު

ރޯދައަށް ވާދޫ އިން ގާތްގަނޑަކަށް 60 ވަރަކަށް ޓަނުގެ ކަރާ ލިބޭނެކަމަށް ވާދޫގައި މިހާރު އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ މުޙައްމަދު ދީދީ (ޗޮކޯ) ބުނެފިއެވެ. ބީވާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޗޮކޯ…

ފަޒާގައި ލަގްޒަރީ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް
l_2614

ޓޫރިސްޓުން ގޮތުގައި ޖައްވަށްދާ މަހުޖަނުން މިހާރު ދާންޖެހެނީ ފަޒާގައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނޑަހަގެއަށެވެ. ނަމަވެސް ޖައްވަށްދާން ނިޔަތް ގަންނަ މަހުޖަނުންނަށް ދެން ފަޒާގެ ބަނޑަހަގެއަށް ގޮސް ފިތިގެން ހުންނާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ޖައްވުގައި ޓޫރިސްޓް ލަގްޒަރީ…