ގދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވާދޫ ބަށި ރޫޙު ހޯދައިފި
ވާދޫ ބަށި ރޫޙު

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށި ބޯޅަ މުބާރާތް 2017 ގެ ގދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވާދޫ ބަށި ރޫޙު ހޯދައިފިއެވެ. ވާދޫ ބަށި ރޫޙުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ވާދޫގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ދެވަނަ މެޗު 22 ލަނޑު…

ރަށުން ބޭރުގައިވެސް ވާދޫެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ ހަމަ “ފިސާރި” ބައެއް
ވާދޫގެ ސަޕޯޓަރުން

ކުޅިވަރުގައި މިހާތަނަށް ވާދޫ އިން ހޯދާފައިވާ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގައި އެންމެބޮޑު ޙިއްސާއެއް ވެފައިވަނީ ވާދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. އެކަން ހުވަދުއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރަށުން ބޭރުގައި ވާދަކުރާ އެކި މުބާރާތްތަކާއި އެކި މެޗުތަކުގައިވެސް ވާދޫގެ…

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ކުޑަތަފާތަކުން މަޑަވެލި ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ
VBR 1

ގދ. މަޑަވެލީގައި މިއަދު ކުޅެވުނު “ފަސްޓްލޭޑީ ބަށި ބޯޅަ މުބާރާތް 2017” ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކުޑަ ތަފާތަކުން މަޑަވެލީ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ އިނިނިގްސް ގައި ވާދޫ ޓީމު ކުޅެން އަރާ…

ދެވަނަ މެޗްވެސް ވާދޫ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗުގެ ތެރެއިން

“ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017” އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވާދޫ ބަށި ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އިއްޔެ ގއ. ގެމަނަފުށީ ބަށި ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިމެޗުގައި ވާދޫ ޓީމު…

“ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ” ގައި ވާދޫ ބަށި ޓީމް ވާދަކުރަނީ
ވާދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބަށި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މިމަހު 20 ގައި ފެށުމަށް ނޭޝަނަލް ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ “ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017” ގައި ވާދޫ ބަށި ރޫޙު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި…

ފިނިފެންމާ ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސް ހޯދައިފި
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތަށި ޙަވާލުކޮށްދެއްވަނީ

ޔޫ.އޭ.ވީ 3 ވަނަ ފިނިފެންމާ ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސް ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ހިޔަލަ ޓީމު ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސް 17 ލަނޑު 5 ފޯލި…

ދެވަނަ މެޗުންވެސް ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސް މޮޅުވެއްޖެ
ވާދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބަށި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މިހާރު ވާދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫ.އޭ.ވީ 3 ވަނަ ފިނިފެންމާ ބަށި މުބާރާތުގައި ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސްއާ ނަންއެދުނީ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރި މެޗު ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެގެ މެޗުގައި ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސް 14 ލަނޑާއި 1…

ޔޫ.އޭ.ވީ 3 ވަނަ ފިނިފެންމާ ބަށި މުބާރާތް މިއަދު ފެށިއްޖެ
Bashi 1

ޔޫ.އޭވީ އިން ބާއްވާ 3 ވަނަ ފިނިފެންމާ ބަށި މުބާރާތް މިއަދު ފެށިއްޖެވެ. އަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތިން ޓީމެވެ. އެއީ ހޭޔަންބޯ ލޮޓަސް، ނަންއެދުނީ…

ފަހަތުން އަރައި ޕާކްބޯއީސް ބަލިކޮށް ދަ ލެޖެންޑްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ދަ ލެޖެންޑްސް

ޖީ.އާރު ފުޓްސެލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލްގައި ރޭ ޕާކްބޯއީސް އިން ދެ ގޯލްޖަހާ ލީޑުނަގާފައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި  2-4 ން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަ ލެޖެންޑްސް ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ޕާކްބޯއީސްއަށް ދިމާވި…

މިރޭގެ ފައިނަލްމެޗު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ކޮން ޓީމެއް؟
ފުޓް ސެލް ދަނޑު

ޖީ.އާރު ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް 2016 ގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ދަ ލެޖެންޑްސް އާ ޕާކް ބޯއީސް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ފޯރިގަދަވާނެ މެޗެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ދެޓީމުގައިވެސް ތިބީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އަޔާ: ދަ ލެޖެންޑްސް…

Next Page